EmailTwitterFacebookLinkedIn


Statuten en Algemene voorwaarden

STATUTEN

Statuten van de Limburgse Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten en aanverwante economische / juridische beroepen

Maatschappelijke zetel en Secretariaat:
"Kasteel Ter Poorten"
Diepenbekerweg 65
3500 HASSELT

Tel.(+32) (11) 30 13 50
Fax.(+32) (11) 22 99 70

Ondernemingsnummer: 0410.123.027 RPR Hasselt

E-mail:info@lvab.be
Website: http://www.lvab.be

Opgericht op datum van 11 februari 1966,
gepubliceerd in de Bijlage tot het B.S. dd. 17/03/1966 onder nr. 1373.
De statuten werden gewijzigd bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 06/03/2002, gepubliceerd in de Bijlage tot het B.S. dd. 04/07/2002 onder nr. 12.735.
Statuten werden gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering dd. 23/03/2005, gepubliceerd in de Bijlage tot het B.S. dd 10/05/2005 0047852.

HOOFDSTUK I : Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1 - Benaming

De Beroepsvereniging werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en draagt de benaming "Limburgse Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten en aanverwante economische / juridische beroepen", afgekort "LVAB".

Artikel 2 - Zetel 

De zetel van de VZW is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Hasselt, met name te 3500 Hasselt, "Kasteel Ter Poorten", Diepenbekerweg 65.

Artikel 3 - Doel

De vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen alsmede de wijze van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder en fiscalist), juridische en aanverwante beroepen te bevorderen.

Zij beoogt dit doel o.m. te bereiken door :

 • het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden;
 • het bevorderen van opleidingen die aanleiding geven tot het bekomen van de hoedanigheid van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder, fiscalist alsmede overige bij wet gereglementeerde economische en juridische beroepen;
 • het (mede-) organiseren van seminaries in het kader van de verplichte beroepsvorming voor economische, juridische en aanverwante beroepsbeoefenaars.
 • het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met diverse instanties en entiteiten.

Om haar doel, zoals hoger vermeld omschreven, te bereiken kan de VZW alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.
Zo kan de VZW haar leden vertegenwoordigen bij de respectieve beroepsinstituten (zoals o.m. het IAB, het IBR, BIBF) van de bij wet gereglementeerde beroepen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 4 - Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.


HOOFDSTUK II : Leden

Artikel 5 - Lidmaatschap

De VZW  bestaat uit Werkende Leden en Toegetreden Leden.

Artikel 6 - Werkende leden

6.1. Kunnen als Werkende Leden toetreden tot de VZW:

 • Diegenen die voldoen aan de voor de economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder en fiscalist), juridische en aanverwante beroepen bij de respectieve (organieke) wetten vastgestelde normen; of
 • De op voordracht van de Aanvaardingscommissie als gelijkwaardig bevonden leden, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur en die geacht worden de eer en de waardigheid van de economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder en fiscalist), juridische en aanverwante beroepen te zullen hoog houden.

De Raad van Bestuur behoudt zich bovendien het recht voor om voor elk van de in de VZW  vertegenwoordigde beroepen specifieke normen op te leggen in het kader van hun lidmaatschap. Dergelijke specifieke voorwaarden zullen worden opgenomen in het Reglement van Inwendige Orde, waarvan sprake in artikel 27 hierna vermeld.

6.2. het aantal Werkende Leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan zes (6).

6.3. De concrete toetredingsvoorwaarden van toepassing op de Werkende Leden zullen worden bepaald door het Reglement van Inwendige Orde.

6.4. De Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen zoals omschreven in de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna V&S-Wet) en huidige statuten. 

Artikel 7 - Toegetreden Leden

7.1. Kunnen als Toegetreden Leden toetreden tot de VZW :

 • Ere-Leden;
 • Stagiairs bij een van de wettelijk gereglementeerde instituten/ordes/kamers;
 • Vennootschappen;
 • Afgestudeerden;
 • Overige Toegetreden Leden, door de Raad van Bestuur aanvaard op voordracht van de Aanvaardingscommissie.

7.2. De concrete toetredingsvoorwaarden van toepassing op de Toegetreden Leden zullen worden bepaald door het Reglement van Inwendige Orde.

7.3. De Toegetreden Leden hebben uitsluitend de rechten en verplichtingen bepaald bij huidige statuten.  De Toegetreden Leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering, behoudens hetgeen bepaald wordt in artikel 19.2. hierna vermeld. 

Artikel 8 - Verplichtingen Werkende Leden en Toegetreden Leden

De Werkende Leden en de Toegetreden Leden  verplichten zich tot :

Het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag en de wijze van betaling ieder jaar voor de duur van maximum één (1) kalenderjaar worden vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De jaarlijkse bijdrage mag  maximaal 1.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar, bedragen;

Het plichtsgetrouw naleven van de statuten en de reglementen (met inbegrip van het Reglement van Inwendige Orde waarvan sprake in artikel 27  hierna vermeld) van de VZW.

Artikel 9 - Uittreding Leden

9.1. De Werkende Leden en de Toegetreden Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door middel van een ontegensprekelijk schriftelijk document, gericht aan de Raad van Bestuur. 

Een ontslagnemend Werkend of Toegetreden Lid blijft echter wel gehouden tot betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het desbetreffende jaar waarin het ontslag wordt ingediend, tenzij andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.

9.2. Wordt van rechtswege als een ontslagnemend Werkend of Toegetreden Lid aanzien, het Werkend Lid resp. het Toegetreden Lid dat zijn bijdrage sedert minimum twee (2) maanden niet heeft betaald en hierin blijft volharden na hiertoe behoorlijk schriftelijk te zijn aangemaand.  

De Raad van Bestuur mag het betrokken Werkend of Toegetreden Lid nochtans van zijn uitsluiting ontheffen indien het betrokken lid zich op voldoende wijze rechtvaardigt.

9.3.  Het lidmaatschap eindigt verder van rechtswege in geval van schrapping door het tuchtorgaan, waaronder het betrokken Werkend resp. Toegetreden Lid ressorteert, en weglating van de ledenlijst van het bij wet gereglementeerde uitgeoefende beroep.

9.4. Het lidmaatschap eindigt tenslotte  eveneens van rechtswege bij het overlijden van een Werkend resp. Toegetreden Lid dan wel de ontbinding van een Toegetreden Lid-Vennootschap.

Artikel 10 - Uitsluiting Leden

10.1. De Werkende Leden en Toegetreden Leden kunnen uit de VZW  worden uitgesloten :

 • wanneer zij tekort zijn gekomen aan de regels der collegialiteit;
 • wanneer zij de statuten en de reglementen van de VZW niet eerbiedigen;
 • wanneer zij door hun gedrag of ernstige tekortkoming in de uitoefening van hun beroep het door hen uitgeoefend beroep (economisch, juridisch of een aanverwant beroep), de VZW of zichzelf in opspraak brengen;
 • wanneer zij niet langer meer voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden bepaald bij huidige statuten en het Reglement van Inwendige Orde.

10.2. In de gevallen opgesomd in artikel 10.1. hoger vermeld kan een Werkend Lid, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5de van alle Werkende Leden, worden uitgesloten door een beslissing van een bijzondere Algemene Vergadering  en waarbij een meerderheidsvereiste van 2/3de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden vereist is. 

Het Werkend Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

10.3. De uitsluiting van een Toegetreden Lid wordt uitgesproken door de Tuchtraad overeenkomstig  de bepalingen van artikel 32 e.v. van huidige statuten en van het Reglement van Inwendige Orde. 

Artikel 11 - Rechten uitgetreden en uitgesloten Leden

Vanaf het ontslag resp. de uitsluiting verliest het Werkend Lid resp. het Toegetreden Lid alle rechten en voordelen voorzien bij de V&S- Wet en/of onderhavige statuten .

De ontslagnemende en  uitgesloten Werkende en Toegetreden Leden kunnen geen aanspraak maken op enig activabestanddeel van de VZW.

De ontslagnemende en de uitgesloten Werkende en Toegetreden Leden kunnen bovendien geen rechten doen gelden op de teruggave van gestorte bijdragen behoudens in geval van gerechtvaardigde omstandigheden  na een daartoe afwijkende beslissing van de Raad van Bestuur te hebben verkregen.

Artikel 12 - Register van de Werkende Leden

Op de  zetel van de VZW dan wel op iedere andere plaats aangeduid door de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur een register van de Werkende Leden gehouden. 

Dit register vermeldt de naam, voornamen, de geboortedatum, de woonplaats en het uitgeoefende beroep van de Werkende Leden. 

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de Werkende Leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen nadat de Raad van Bestuur van de beslissing in kennis is gesteld.


HOOFDSTUK III : Bestuur van de vereniging  

 Artikel 13 - Samenstelling Raad van Bestuur

13.1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum vijf (5) en maximum dertien (13) leden, door de Algemene Vergadering verkozen onder de Werkende Leden  van de VZW.    

De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door één of meerdere adviseurs.

Hoger vermelde boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder-fiscalist dienen elk minstens één vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur te hebben, behoudens in geval van ontstentenis van kandidaturen.

13.2. De Werkende Leden kunnen hun kandidatuur voor een mandaat in de Raad van Bestuur stellen door middel van een ontegensprekelijk schriftelijk document, gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, uiterlijk 15 dagen vóór de Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt met het oog op de benoeming  van de bestuurders.   

Kunnen evenwel niet tot bestuurder worden benoemd, de Werkende Leden aan wie de Tuchtraad in een voorafgaandelijke periode van 5 jaar enige sanctie heeft opgelegd.

De Raad van Bestuur is bovendien gerechtigd om welbepaalde kandidaturen te weigeren; tegen deze beslissing van de Raad van Bestuur kan een beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep worden ingesteld.

De Raad van Bestuur sluit vervolgens de definitieve kandidatenlijst af, welke lijst aan de Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt met het oog op de verkiezing van de bestuurders zal voorgelegd worden.

13.3. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van drie jaar.  De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Stemmen geschiedt door handopsteken of op iedere wijze die door de Algemene Vergadering wordt aanvaard.   Indien er evenwel meer kandidaturen werden ingediend dan er beschikbare mandaten zijn, zal de stemming over de benoeming van bestuurders door middel van geheime stemming plaats vinden.

13.4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij 3/4de meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden.   Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving (door middel van een ontegensprekelijk schriftelijk document) aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een ontslagnemende bestuurder zal slechts verplicht zijn zijn opdracht te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden  voorzien, indien het aantal overblijvende bestuurders ten gevolge van bedoeld ontslag zou dalen beneden het statutaire minimum bepaald in artikel 13.1. hoger vermeld.

Artikel 14 - Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en Ere-voorzitters

14.1. De Raad van Bestuur kiest bij geheime stemming, onder het voorzitterschap van het oudste aanwezige bestuurslid, onder haar leden een Voorzitter van de Raad van Bestuur, een Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en een Secretaris van de Raad van Bestuur die de taken zullen vervullen die horen bij deze functies zoals omschreven in de statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.  

De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd om ere-voorzitters te benoemen.

14.2. Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap van de Raad van Bestuur waargenomen door de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval van diens afwezigheid door de Secretaris van de Raad van Bestuur.

Bij ontstentenis van de Secretaris van de Raad van Bestuur zal het voorzitterschap worden waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

 Artikel 15 - Bevoegdheden Raad van Bestuur

15.1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de V&S- Wet en/of de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is en met uitzondering van die handelingen waarvoor overeenkomstig huidige statuten de Aanvaardingscommissie, de Tuchtraad resp. 

De Commissie van Beroep bevoegd zijn.

15.2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. 

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. 

Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.

Artikel 16 - Vergaderingen, Beraadslaging en Beslissing

16.1. De Raad van Bestuur vergadert op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, zo dikwijls als het belang van de VZW dit vereist, of op verzoek van drie (3) leden van de Raad van Bestuur.  

In het laatste geval is de Voorzitter gehouden de Raad van Bestuur samen te roepen binnen een termijn van  14 dagen.

Overeenkomstig artikel 14.2. hoger vermeld wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de Voorzitter resp. de Ondervoorzitter resp. de Secretaris resp. de oudste aanwezige bestuurder.

16.2. Om geldig te beraadslagen dient :

ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn door een ander bestuurslid. Iedere bestuurder kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen; en,

de Voorzitter dan wel de Ondervoorzitter dan wel de Secretaris aanwezig te zijn.

Indien op een eerste vergadering hoger vermeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.   Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur dan wel diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

16.3. Er worden notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur opgesteld. 

Deze worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de Secretaris van de Raad van Bestuur en de overige bestuurders die zulks wensen; de notulen worden verder bewaard in een notulenregister dat bijgehouden wordt op de zetel van de VZW.

16.4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.

Artikel 17- Externe Vertegenwoordiging

17.1.  De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte.

De Raad van Bestuur  vertegenwoordigt de VZW door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

17.2.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door :

 • hetzij door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur gezamenlijk optredend;
 • hetzij door drie (3) bestuurders gezamenlijk optredend, waartoe ofwel de Voorzitter van de Raad van Bestuur dan wel de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur dienen te behoren;
 • hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

17.3. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. 

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 

De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 18- Dagelijks Bestuur

18.1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft, zal door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan de hierna vermelde personen die het orgaan van Dagelijks Bestuur zullen uitmaken:

 • de Voorzitter van de Raad van Bestuur; en,
 • de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur; en,
 • de Secretaris van de Raad van Bestuur; en,
 • twee bestuurders, verkozen door de Raad van Bestuur.

Voor wat betreft het intern dagelijks bestuur dienen hoger vermelde personen te handelen als een college.

Het orgaan van Dagelijks Bestuur kan de taken onder elkaar verdelen en zal worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van Dagelijks Bestuur als college, wordt de VZW terzake haar dagelijks bestuur in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door :

 • hetzij de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur gezamenlijk optredend;
 • hetzij de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris van de Raad van Bestuur gezamenlijk optredend;
 • hetzij de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris van de Raad van Bestuur gezamenlijk optredend.

18.2. Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat,  worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.


HOOFDSTUK IV : Algemene Vergadering

Artikel 19- Stemrecht

19.1. Onverminderd het bepaalde hierna terzake de Toegetreden Leden, hebben uitsluitend  de Werkende Leden stemrecht in de Algemene Vergadering. 

De Werkende Leden  hebben gelijk stemrecht.  

Werkende Leden die aan een vergadering niet kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander Werkend Lid, houder van maximum vijf (5) bijzondere volmachten.

19.2. De Toegetreden Leden hebben steeds het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, doch zij zijn slechts stemgerechtigd wanneer het gaat om een wijziging van de statuten die hun statuut van Toegetreden Lid  tot voorwerp heeft. 

De Toegetreden Leden die aan een dergelijke Algemene Vergadering niet kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een lid behorende tot dezelfde subcategorie als het lid dat dient vertegenwoordigd te worden, houder van maximum vijf (5) bijzondere volmachten.

Artikel 20- Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet door de Raad van Bestuur tenminste éénmaal per jaar, in het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar, worden bijeengeroepen om :

 • de jaarrekening van het voorbije boekjaar, de begroting van het volgende boekjaar, alsmede het beleid van de Raad van Bestuur goed te keuren;
 • desgevallend de leden van de Raad van Bestuur te (her)benoemen.

Artikel 21- Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergaderingen

De leden kunnen door de Raad van Bestuur in bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen worden, telkens het doel of het belang van de VZW zulks vereist.

Bovendien is de Raad van Bestuur  gehouden een bijzondere resp. buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ten minste 20 Werkende Leden of 1/5de van de Werkende Leden hierom schriftelijk verzoeken, met aanduiding van het voorwerp, dat zij op de dagorde wensen te brengen. 

De bijzondere resp. buitengewone Algemene Vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden na het verzoek.

Artikel 22- Quorum en stemming

22.1. De Algemene Vergadering beslist bij éénvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behoudens in de gevallen waar een bijzondere meerderheid door de wet of door de statuten wordt voorzien.

22.2. De buitengewone algemene vergadering, samenroepen met het oog op een wijziging van de statuten, dient te beslissen overeenkomstig volgende modaliteiten :

 • minstens 2/3de   van de stemgerechtigde  leden  moeten op de buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 • In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3de  van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden;
 • de beslissingen moeten worden goedgekeurd  met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, onverminderd hetgeen bepaald terzake een wijziging van het doel en de ontbinding van de VZW waarvan sprake in artikel 22.2. c) hierna bepaald;
 • wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de VZW is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden;
 • tot de ontbinding van de VZW kan eveneens slechts beslist worden mits deze beslissing wordt goedgekeurd door een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Artikel 23- Uitnodiging leden

De Werkende en Toegetreden Leden  moeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur tenminste 8 dagen vóór de vergadering worden opgeroepen, uitgezonderd in de gevallen waar de Algemene Vergadering dient te beraadslagen over de benoeming van bestuurders in welk geval de leden tenminste 20 dagen vóór de Algemene Vergadering dienen uitgenodigd te worden.  

De uitnodiging kan geschieden door middel van een ontegensprekelijk schriftelijk document op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris van de Raad van Bestuur. 

De schriftelijke uitnodiging dient de  agenda, vastgesteld door de Raad van Bestuur, te vermelden.  Elk onderwerp, dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste 20 Werkende Leden of 1/5de van de Werkende Leden, moet op de agenda worden geplaatst. 

Artikel 24- Stembureau Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur resp. de Secretaris van de Raad van Bestuur.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan.

Artikel 25- Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld door de Secretaris van de Raad van Bestuur,  die ondertekend worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de Secretaris van de Raad van Bestuur  alsmede de stemgerechtigde leden die zulks wensen.  Deze notulen dienen bijgehouden te worden in een notulenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van de VZW.

Elk  Werkend Lid  heeft het recht om op zijn/haar  kosten en zonder verplaatsing, inzage en afschrift van de notulen van de Algemene Vergadering te vragen, dit alles onverminderd de door de wet eventueel voorgeschreven formaliteiten. 


HOOFDSTUK V : Boekhouding

Artikel 26 - Boekjaar en Jaarrekening

26.1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

26.2.  De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de voorschriften van de V&S- Wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

26.3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in de V&S- Wet. 

Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de voorschriften van de V&S- Wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

26.4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.


HOOFDSTUK VI : Reglement van Inwendige Orde

Artikel 27 - Reglement van Inwendige Orde

De Raad van Bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd een Reglement van Inwendige Orde op te stellen, waarin de bepalingen van huidige statuten nader worden uitgewerkt/gereglementeerd, alsmede om wijzigingen aan bedoeld Reglement van Inwendige Orde aan te brengen.

De Werkende Leden en Toegetreden Leden zijn verplicht bedoeld Reglement van Inwendige Orde na te leven.


HOOFDSTUK VII : Aanvaardingscommissie

Artikel 28 - Bevoegdheid

De Aanvaardingscommissie doet aan de Raad van Bestuur voorstellen terzake de aanvaarding of weigering  van kandidaat-leden, overeenkomstig de bepalingen van huidige statuten en het Reglement van Inwendige Orde.

De Aanvaardingscommissie dient dientengevolge te onderzoeken of de kandidaat-leden zich in de objectieve voorwaarden bevinden om als Werkend Lid  resp. Toegetreden Lid  te worden aanvaard, zulks overeenkomstig de voorschriften van onderhavige statuten en het Reglement van Inwendige Orde. 

Artikel 29 - Samenstelling

29.1. De Raad van Bestuur wordt ermede gelast de hiervoor vermelde Aanvaardingscommissie samen te stellen.

De Aanvaardingscommissie bestaat uit minstens vijf (5) leden en is als volgt samengesteld :

 • één (1) magistraat resp. magistraat emeritus resp. een advocaat met minstens 10 jaar balie-ervaring; en,
 • minstens één (1) professor/docent/lector van het universitair of hoger economisch onderwijs; en,
 • drie (3) Werkende Leden  van de VZW.

Het mandaat van lid van de Aanvaardingscommissie is niet cumuleerbaar met het mandaat van bestuurder noch met het mandaat van lid van de Tuchtraad resp. Commissie van Beroep.

De leden van de Aanvaardingscommissie worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Aan het mandaat van de leden van de Aanvaardingscommissie kan door de Raad van Bestuur op ieder  ogenblik een einde worden gesteld.

29.2. Het voorzittersschap van de Aanvaardingscommissie zal worden waargenomen door de aanwezige magistraat (emeritus) resp. advocaat. 

De Aanvaardingscommissie kiest onder haar leden een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris, hiertoe beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 30 - Quorum en Stemming 

De Aanvaardingscommissie kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden aanwezig is, waaronder verplicht de voorzitter resp. de plaatsvervangende voorzitter van de Aanvaardingscommissie.  Een lid van de Aanvaardingscommissie kan zich nooit  bij volmacht laten vertegenwoordigen.

De Aanvaardingscommissie brengt aan de Raad van Bestuur advies uit over de aan haar voorgelegde kandidaturen bij gewone meerderheid van stemmen, dit in afwezigheid van de desbetreffende kandidaten.

Een negatief advies  mag evenwel slechts uitgebracht worden  na  de betrokken kandidaat uitgenodigd te hebben en gehoord te hebben.

Vervolgens zal het advies van de Aanvaardingscommissie worden medegedeeld aan de Raad van Bestuur, die de eindbeslissing terzake de aanvaarding resp. weigering van de voorgelegde kandidaturen zal nemen.

Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur kan een beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep worden ingesteld.

Artikel 31 - Procedure 

De door de Aanvaardingscommissie na te leven procedure maakt het voorwerp uit van het Reglement van Inwendige Orde. 


HOOFDSTUK VIII : Tuchtraad

Artikel 32 - Bevoegdheid 

Alle klachten gericht tegen de leden van de VZW voor zover betrekking hebbende op het lidmaatschap van de VZW, uitgaande van leden of derden, worden onderworpen aan de Tuchtraad, die de klachten zal onderzoeken met inachtneming van het Reglement van Inwendige Orde. 

Deze klachten zullen worden verzameld door de Raad van Bestuur en aan de Tuchtraad voor beslechting voorgelegd worden. De Tuchtraad kan ook ambtshalve kennis nemen van tuchtzaken.

Artikel 33 - Samenstelling  

De Tuchtraad telt vier (4)  leden en is samengesteld uit : 

 • één (1) magistraat resp. magistraat emeritus resp. een advocaat met minstens 10 jaar balie-ervaring; en,
 • drie (3) Werkende  Leden van de VZW.

Het mandaat van lid van de Tuchtraad is niet cumuleerbaar met het mandaat van bestuurder noch met het mandaat van lid van de Aanvaardingscommissie resp. Commissie van Beroep.

De leden van de Tuchtraad worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Aan het mandaat van de leden van de Tuchtraad kan door de Raad van Bestuur op ieder ogenblik een einde worden gesteld.

De Tuchtraad kiest onder haar leden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris, hiertoe beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34 - Quorum en Stemming 

De Tuchtraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden aanwezig is.  Een lid van de Tuchtraad kan zich nooit bij volmacht laten vertegenwoordigen. De Tuchtraad zal in volgende sancties kunnen voorzien:

 • berisping van een lid;
 • blaam aan een lid
 • schorsing van de rechten en voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de VZW, met behoud van de verplichtingen van het desbetreffende geschorste lid;
 • uitsluiting van een Toegetreden Lid.

De Tuchtraad zal eveneens bevoegd zijn om de Raad van Bestuur te verzoeken om op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering het voorstel tot uitsluiting van een welbepaald Werkend Lid op te nemen.

Hoger vermelde beslissingen dienen  goedgekeurd te worden  bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, behoudens de sanctie van uitsluiting welke slechts met 4/5de meerderheid van de aanwezige leden van de Tuchtraad  kan uitgesproken  worden.

Artikel 35 - Procedure

Geen sanctie kan uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende uitgenodigd werd en in de mogelijkheid is gesteld zijn verdediging waar te nemen, en zich, zo hij dit wenst, te laten bijstaan.  Hij mag zich echter niet laten vertegenwoordigen.


HOOFDSTUK IX : Commissie van Beroep

Artikel 36- Bevoegdheid

De beslissingen van de Raad van Bestuur (terzake de aanvaarding resp. weigering van kandidaat-leden) en van de Tuchtraad kunnen aangevochten worden door elke belanghebbende partij, dit door hoger beroep in te stellen bij de Commissie van Beroep.

Artikel 37- Samenstelling

37.1. De Commissie van Beroep telt  vijf (5) leden  en is samengesteld uit :

 • één (1) magistraat resp. magistraat emeritus resp. een advocaat met minstens 10 jaar balie-ervaring; en,
 • de Voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens verhindering de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. In geval van verhindering van de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, zal de Secretaris van de Raad van Bestuur ambtshalve deel uitmaken van de Commissie van Beroep;
 • drie (3) Werkende Leden.

Het mandaat van lid van de Commissie van Beroep is niet cumuleerbaar met het mandaat van bestuurder, noch met het mandaat van lid van de Aanvaardingscommissie resp. Tuchtraad, behoudens voor wat betreft de Voorzitter van de Raad van Bestuur resp. de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur resp. de Secretaris van de Raad van Bestuur.

De leden van de Commissie van Beroep worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen..

Aan het mandaat van de leden van de Commissie van Beroep kan door de Raad van Bestuur op ieder ogenblik een einde worden gesteld.

37.2. Het voorzitterschap van de Commissie van Beroep zal worden waargenomen door de aanwezige magistraat (emeritus) resp. advocaat. 

De Commissie van Beroep kiest onder haar leden een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris, hiertoe beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38- Definitieve Beslissing

De beslissing van de Commissie van Beroep is definitief; tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 39- Quorum en Stemming

De Commissie van Beroep kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden aanwezig is,  waaronder verplicht de Voorzitter van de Raad van Bestuur resp. de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur resp. de Secretaris van de Raad van Bestuur.

Een lid van de Commissie van Beroep kan zich nooit bij volmacht laten vertegenwoordigen.

Door de Commissie van Beroep kunnen de uitgesproken maatregelen of sancties slechts verzwaard worden met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden.  De beslissingen, die geen verzwaring van sancties teweegbrengen of die deze milderen, worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.

Artikel 40- Procedure

De procedure wordt verder op dwingende wijze gereglementeerd door het Reglement van Inwendige Orde.


HOOFDSTUK IX : Ontbinding - Vereffening

Artikel 41- Procedure

Tot ontbinding van de VZW kan enkel worden overgegaan met inachtneming van de voorschriften van de V&S- Wet.

Artikel 42- Bestemming vermogen

Bij ontbinding van de VZW LVAB zal het patrimonium van de VZW worden overgemaakt aan een gelijkaardige vereniging


Lees meer over het bestuur of statuten en algemene voorwaarden.

LOCATIE


"Kasteel Ter Poorten"
Diepenbekerweg 65
3500 Hasselt

CONTACT


E.info@lvab.be
T. (+32) (11) 30 13 50
F. (+32) (11) 22 99 70