Email

Toetredingsformulier lidmaatschap LVEB voor Studenten

Algemeen

Volledige studies

Voeg de diploma's, kopie identiteitskaart en eventueel CV toe (bestanden samenvoegen kiezen).

LET OP: Enkel inschrijvingen waarbij de diploma's zijn toegevoegd, kunnen wij aanvaarden! VERGEET DIE DUS NIET TOE TE VOEGEN OF NA TE STUREN!

HEB JE NOG GEEN DIPLOMA'S: vul dan uitvoerig de beschrijving in bij "afdeling" bij de studies hierboven. 

Eventuele referenties (mag een leerkracht zijn)

Motivatie van uw aanvraag

Hoe bent u in contact gekomen met het LVAB?

Heeft u interesse in een functie binnen de Raad van Bestuur?

Ter bevestiging

Ik bevestig hierbij dat de inlichtingen, die ik ter staving van deze aanvraag aanhaal, echt en volledig zijn en ik verbind mij ertoe op eenvoudig verzoek, de desbetreffende bewijzen voor te leggen. Tevens verklaar ik op erewoord dat er geen tuchtonderzoek of enige andere sanctionering tegen mij lopende is, noch vanuit enig in punt 2 vermeld beroepsinstituut noch vanuit enige andere instantie of organisatie. Ik verbind mij er toe door middel van de ondertekening van huidig aanvraagformulier geen publiciteit te zullen voeren, onder welke vorm ook tenzij wettelijk en/of deontologisch toegelaten.

Ik verbind mij er eveneens toe geen cliënten van werkende leden resp. toegetreden leden te zullen aanvaarden zonder voorafgaandelijk geïnformeerd te hebben naar de gebeurlijke bezwaren van deze laatste.

Ik heb tevens kennis genomen van de statuten en van het reglement van inwendige orde.