Email

Toetredingsformulier lidmaatschap LVEB

Luik A dient steeds ingevuld te worden.

Luik B dient alleen ingevuld te worden, indien U aangesloten bent bij een beroepsinstituut.

Luik C dient alleen ingevuld te worden, indien U niet aangesloten bent bij een beroepsinstituut.

Luik D dient steeds ingevuld te worden.

 

 

LUIK A   (privé gegevens)

Gelieve kopie identiteitskaart toe te voegen.

Adres werk

Gevraagde categorie van lidmaatschap

Zie de Statuten voor uitleg: werkend lid (art.6) en toegetreden lid (art.7). De werkgever moet de toezegging gedaan hebben dat de factuur door kantoor betaald wordt.

Hoe bent u in contact gekomen met het LVAB?

Heeft u interesse in een functie binnen de Raad van Bestuur?

LUIK B

Bent u aangesloten bij één of meerdere beroepsinstituten van de bij wet gereglementeerde beroepen; zo ja, dewelke * : 

IBR

ITAA

Bent u lid van een beroepsvereniging?

Zo ja, welke en in welke ledencategorie bent u ingeschreven bij deze beroepsvereniging? Sedert welke datum?

LUIK C

Vul hier boven de gegevens in van uw laatste/huidige werkgever of werkzaamheid.

Omschrijving uitgeoefende werkzaamheden

Vermelding Diploma's en eventuele referenties

LET OP: Enkel inschrijvingen via Luik C (geen lid beroepsinstituut) waarbij de diploma's zijn toegevoegd, kunnen wij aanvaarden! VERGEET DIE DUS NIET TOE TE VOEGEN OF NA TE STUREN!

LUIK D

Ter bevestiging

Ik bevestig hierbij dat de inlichtingen, die ik ter staving van deze aanvraag aanhaal, echt en volledig zijn en ik verbind mij ertoe op eenvoudig verzoek, de desbetreffende bewijzen voor te leggen. Tevens verklaar ik op erewoord dat er geen tuchtonderzoek of enige andere sanctionering tegen mij lopende is, noch vanuit enig in punt 2 vermeld beroepsinstituut noch vanuit enige andere instantie of organisatie. Ik verbind mij er toe door middel van de ondertekening van huidig aanvraagformulier geen publiciteit te zullen voeren, onder welke vorm ook tenzij wettelijk en/of deontologisch toegelaten.

Ik verbind mij er eveneens toe geen cliënten van werkende leden resp. toegetreden leden te zullen aanvaarden zonder voorafgaandelijk geïnformeerd te hebben naar de gebeurlijke bezwaren van deze laatste.

Ik heb tevens kennis genomen van de statuten en van het reglement van inwendige orde.